ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  “นำเศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม”

พันธกิจ

1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2. จัดให้มีการบำรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
3. ทำให้สังคมน่าอยู่ ลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน ยึดหลักประชาธิปไตยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับชุมชน
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ให้ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ และ อำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน
3. ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในชุมชน
4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. งานแก้ไขปัญหาความยากจน
2. งานส่งเสริมการเกษตร
3. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. งานการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
5. งานด้านจราจร
6. งานด้านสาธารณูปโภค
7. งานด้านสาธารณสุขและอนามัย
8. งานส่งเสริมการศึกษา
9. งานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
10. งานด้านรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
11. งานด้านสิ่งแวดล้อม
12. งานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
13. งานด้านส่งเสริมศาสนา

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.