ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามหลัง โดยอยู่ห่าง
จากอำเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ยุหว่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ท่าวังพร้าว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แม่ก๊า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ทุ่งสะโตก
1.2 เนื้อที่ จำนวนเนื้อที่ 10.45 ตารางกิโลเมตร จำนวน 6,531.25 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ทั้งหมดมีหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านปวงสนุก(บางส่วน)
หมู่ที่ 5 บ้านท่ากาน
หมู่ที่ 7 บ้านสันห่าว
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามหลัง
หมู่ที่ 10 บ้านสันกอเก็ต
1.5 การปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ในตำบล
จำนวนเทศบาลตำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน
1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 3,715 คน แยกเป็นชาย 1,699 คน หญิง 2,016 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย
355.502 คน ต่อตารางกิโลเมตร
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ พืชสวนที่ปลูกเป็นส่วนมาก
ประวัติความเป็นมา
คือ ลำไย นอกจากนี้จะมีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง เป็นต้น
ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้าง และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในตำบล
2.2 หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.
ปั๊มน้ำมัน 6 แห่ง
จำหน่ายก๊าชหุงต้ม 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
โรงสี 1 แห่ง
***ข้อมูลจากกองคลัง งานจัดเก็บรายได้***
2.3 กลุ่มอาชีพ
มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสตรีสหกรณ์บ้านสันกอเก็ต หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง
เป็นประเภทร้านค้าชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก และสินค้าที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรของกลุ่มแม่บ้าน เช่น ข้าวแตน ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม เกษตรทำนา กลุ่มเกษตรผู้ปลูกลำไย กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เป็นต้น ชุมชนเข้ม
แข็ง มีการรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บ้าน จัดทำโรงน้ำดื่มเพื่อชุมชน จำนวน 2 แห่ง
3. สภาพสังคม
3.1 สภาพภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่วไป ใกล้เคียงกับพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ คือโดยเฉลี่ยแล้วมีอากาศเย็น
สบายไม่ร้อนหรือหนาวจัด เกษตรกรสามารถทำการเกษตร การเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาล
3.2 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
3.3 สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด 6 แห่ง
โบสถ์ 1 แห่ง
3.4 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 1 แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 คมนาคม
ถนนลูกรัง 29 สาย ถนนลาดยาง 31 สาย
ถนนคอนกรีต 66 สาย
4.2 การโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน
สัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกพื้นที่ 5 แห่ง
4.3 การไฟฟ้า ในเขต อบต. มีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ (แม่น้ำขาน) 1 สาย
หนอง (หนองสะลาบ,หนองจันทร์) 2 แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 1 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 220 แห่ง
บ่อโยก 5 แห่ง
ประปา 7 แห่ง

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.