ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากานเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน

[google-drive-e...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[google-drive-e...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงท่ากาน เรื่อง กําหนดการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือ ขอสําเนาที่มีค่ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

[google-drive-e...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.